บทความข่าวสาร

6 ไอเดียนำกล่องกระดาษลูกฟูกมาตกแต่งบ้าน

6 ไอเดียเก๋ๆ โดยนำกล่องกระดาษลูกฟูกที่ไม่ใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานชิ้นใหม่ ด้วยผีมือของคุณเอง (Diy) แถมยังสามารถนำมาตกแต่งบ้านของคุณได้อีกด้วย นั้นเราไปดูกัน

How Cardboard is Recycled

วิธีการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก

วิธีการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษลูกฟูก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น ฯลฯ การจัดการกระดาษ เพื่อนำมารีไซเคิล ก่อนที่จะนำกระดาษมารีไซเคิล ควรมีการแยกประเภทของกระดาษก่อน ดังนี้ ประเภทกล่องนมยูเอชที ประเภทกระดาษลูกฟูก ประเภทกระดาษย่อยขยะ และย่อยสลาย ประเภทกระดาษสี กระดาษกล่องรองเท้า ประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์ ประเภทกระดาษแข็งกล่องน้ำตาล ประเภทกระดาษขาวดำ ประเภทกระดาษสมุด ประเภทกระดาษปอนด์ขาว กระบวนการรีไซเคิลกระดาษลูกฟูก คัดแยกและรวบรวมของเสียกระดาษลูกฟูก ตีเยื่อกระดาษรีไซเคิลผสมกับเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ นำไปผลิตเป็นกระดาษลอนลูกฟูกของไส้กลาง (Medium) ของกระดาษแผ่นเรียบ (Linerboard) นำไปผลิตเป็นกระดาษแผ่นเรียบติดบนผิวหน้ากระดาษลอนลูกฟูก โดยผสมกาว ขึ้นรูปเป็นแผ่น รีดน้ำออก และอบแห้ง กรอเป็นม้วน และตัดแบ่งตามขนาดความต้องการใช้งาน

ประเภทของบุรรจภัณฑ์

ประเภทของบุรรจภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในประเทศซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลากถุงกระดาษ ถุงกระดาษ มีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี มีปริมาณการผลิตประมาณ 1,000,000 ตันต่อปีและมีสัดส่วนการตลาดไม่ต่ำกว่า 30% ของบรรจุภัณฑ์ ทุกประเภท จึงนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินคาสำเร็จรูปตลอดการ ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการบริโภคสินค้าต่างๆ ที่บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นพาหะนำส่งไปถึงสถานที่บริโภค ด้วยคุณสมบัติของกระดาษที่สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติได้มีต้นทุนการผลิตต่ำ น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดพิมพ์หรือ การปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ เหมาะสมกับสินค้าที่บรรจุอีกทั้งสามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ (Recycle) และใช้เวลาน้อยในการย่อยสลายด้วยตัวเองตามธรรมชาติจึงจัดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ ประกอบ กับวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนา คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ กระดาษให้มีความคงทนแข็งแรง มากขึ้นทำให้บรรจุภัณฑ์กระดาษ สามารถป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษที่นำไปบรรจุสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักในการส่งออกของประเทศไทยจึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีส่วนช่วยเสริมสร้างและผลักดันให้สินค้าของประเทศสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ บรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ และมีบทบาทสำคัญมากสำหรับการเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งมีการใช้บรรจุภัณฑ์ค่อนข้างมากเนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีข้อดีที่เป็นประโยชน์มากมายคือ สามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศและก๊าซได้ระดับหนึ่ง ทนต่อความร้อนหรือเย็น ทนต่อกรดหรือด่างพลาสติกจะมีลักษณะแข็ง เหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง มีน้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้าสามารถขึ้นรูปทรงได้ง่ายหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด อีกทั้งยังสามารถปรับใหม่คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานได้…

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทยมีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย เช่นผักสด ผลไม้สด และสินคัา ที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้ จะได้รับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ ซึ่งเป็น การช่วยให้ผลผลิตที่กล่าว ถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกตัว นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์ อื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปทั้งการบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งที่เหมาะสม มีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหาย และสามารถจำหน่ายได้ ในราคาที่สูงเช่นกัน บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อผลผลิตท้้งหลายซึ่งสามารถสรุป เป็นรายละเอียดเป็นข้อๆ ได้ดังนี้   รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อน จากฝุ่นละออง แมลง ความชื้นความร้อน แสงแดดและการปลอมปน เป็นต้น ให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่งการจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในลังเดียว หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้เป็นต้น ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจ ซื้อซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์ นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman)

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

ต้นกำเนิดของกระดาษลูกฟูก

ต้นกำเนิดของกระดาษลูกฟูก จุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูกเกิดขึ้นในทศวรรศ 19 จากกลุ่มของแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการนำผ้ามาพับเพื่อเป็นปกคอ และปลายแขนของเสื้อจากการพับผ้าไปมาแล้วรีดทับนั้นจึงเกิด แนวความคิดโดย การใช้เครื่องทำให้เกิดเป็นลอนคลื่นโดยใช้ลูกเหล็กสองลูกที่ทำเป็นลอนประกบ กันแล้วหมุนในปี 1856 Healey และ Allen ชาวอังกฤษได้ค้นพบการนำกระดาษเข้ามาทำเป็นลอน แล้วจึงถูกนำมาใช้ในหมวกทรงสูงซึ่งทำให้หมวกอยู่ทรงได้ดี จึงใช้กันมากในสังคมอังกฤษในยุคนั้น การเริ่มต้นของรรจุภัณฑ์ Packaging ในปี 1871 กระดาษที่ถูกทำเป็นลอน ได้นำมาประยุกต์ใช้งานในครั้งแรก Albert L.Jones. ชาวอเมริกาได้จดสิทธิบัตรการนำกระดาษที่ถูกทำเป็นลอนมาห่อหุ้มสินค้า โดยสินค้าที่ถูกห่อหุ้มในครั้งแรกนั้น เป็นขวดแก้ว และชุดตะเกียงน้ำมันก๊าด ต่อมาอีก 3 ปี ในปี 1874 ได้มีการจดสิทธิบัตรแนวความคิดที่จะไม่ให้กระดาษที่ขึ้นรูปเป็นลอนมีการยืด ตัวออกจึงได้นำกระดาษแผ่นเรียบมาประกบติดกันจึงเกิดเป็นกระดาษ 2 ชั้น หลังจากนั้นได้มีการพัฒนา โดยการคิดคนเครื่องจักรในการผลิต จาก 1 ชั้น เป็น 2 ชั้น เป็นเครื่องจักรเครื่องแรกของโลกในปี 1881 และในปี 1895 ได้จด สิทธิบัตรของเครื่องผลิต เดินแผ่นกระดาษลูกฟูกและเป็นจุดเริ่มต้นของกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น จึงได้เริ่มทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีน้ำหนักเบา…

ชนิดของกระดาษคราฟท์ Kraft Paper

ชนิดของกระดาษคราฟท์ KS น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตร.ม. KS กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงามและ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และ กล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น     KA น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตร.ม. KA กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศเหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋องกล่องเฟอร์นิเจอร์ ทีต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก     KI น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตร.ม.…

กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) ลักษณะของ กระดาษคราฟท์ ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหยาบ สีน้ำตาล ตามสีของเนื้อไม้ ที่นำมาทำเยื่อแล้ว ผลิตกระดาษ แต่บางชนิดก็มีสีขาว เพราะใช้เยื่อฟอกขาวหรืออาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและความต้องการของตลาด กระดาษคราฟท์   คุณลักษณะของกระดาษคราฟท์ กระดาษคราฟท์ เป็นกระดาษที่มีความเหนียว และแข็งแรง กว่ากระดาษธรรมดา สามารถป้องกันแรงอัด และการทิ่มแทง จากการกระทบกระแทก จากภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ในการต้านทานการเปียกน้ำ ต้านทานการเปรอะน้ำมัน ต้านทานการเสียดสี มีน้ำหนักกระดาษมีความหนา และมีความเรียบสม่ำเสมอ สามารถติดกาวได้ดีและเหมาะสำหรับการพิมพ์ จากคุณลักษณะที่ดีเด่นของ กระดาษคราฟท์ ชนิดต่างๆดังกล่าวแล้ว ทำให้สามารถนำมาแปรรูปเป็น บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษลูกฟูก และภาชนะหีบห่อได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านการผลิต การบรรจุและการขนส่ง นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียน ใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตกระดาษ ได้อีก ช่วยให้ลดปัญหามลพิษด้านสภาวะแวดล้อมลงได้ระดับหนึ่งดังนั้น กระดาษคราฟท์ จึงเป็น วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่นิยมใช้กันมากในวงการอุตสาหกรรม

ชนิดของลอนลูกฟูก

ชนิดของลอนลูกฟูก

ชนิดของลอนลูกฟูก (Corrugations Flute) โดยทั่วไปแล้ว ลอนลูกฟูก ที่มีขนาดใหญ่กว่า จะมีความแข็งแรงสูงกว่า และสามารถรองรับแรงกระแทก ได้มากกว่า ในขณะที่ลอนลูกฟูกขนาดเล็กกว่าจะพับขึ้นรูปได้ง่ายกว่า ได้มุมที่ความเฉียบคมกว่า และให้งานพิมพ์บนกล่อง ที่มีความสวยงามมากกว่า แผ่นกระดาษลูกฟูก หนึ่งแผ่น อาจประกอบด้วย ลอนลูกฟูก หลายขนาดผสมกัน เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่สวยงาม ประกอบกับมี ความแข็งแรงสูงขึ้น ทั้งการรับแรงกด แรงกระแทกต่างๆ และขนาดความหนาของ แผ่นกระดาษลูกฟูก เป็นที่ทราบ เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ถ้าเส้นโค้งนำมาปรับให้เหมาะสม จะเป็นการทำให้พื้นที่ที่ต้องการ “ทอดข้าม” เกิดความแข็งแรงมากที่สุด ดังนั้นผู้ผลิต กระดาษลูกฟูก จึงนำหลักการเดียวกันนี้ เข้ามาใช้ในการผลิตความโค้งของ ลอนกระดาษลูกฟูก โดยเราเรียกเส้นโค้งของกระดาษนี้ว่า ” ลอนลูกฟูก ” และเมื่อนำลอนนี้มาติดกับ แผ่นกระดาษเรียบ ( Linerboard ) พวกมันจะสามารถทนทาน ต่อความโค้งงอ และแรงกด ได้จากทุกทิศทาง ชนิดของลอนลูกฟูก มีหลายชนิด โดยลอนแต่ละประเภท จะมีขนาด และความสูง ของลอนไม่เท่ากัน…

ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Packaging paper type) การเลือกใช้ และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุคือกระดาษที่นำมาขึ้นรูปและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ จะบรรจุใส่ บรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ ต่างๆ ดังนี้ 1. กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ กล่องกระดาษแข็งสามารถขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแผ่นแบบราบ (Flat Blanks) เมื่อถึงโรงงานบรรจุ อาจนำไปทากาวพร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือ บางครั้งตัวกล่องอาจทากาวตามขอบข้างกล่องไว้เรียบร้อย เพื่อทำการบรรจุ และปิดฝากล่อง ได้ทันที กล่องกระดาษ มีทั้งแบบท่อ (Tube) และแบบถาด (Tray) 2. กล่องกระดาษแบบคงรูป เป็นกล่องที่ขึ้นรูป และแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง เช่น กล่องไม้ขีด หรือกล่องใส่รองเท้าแบบมีฝาครอบกล่องการผลิตกล่องกระดาษคงรูปจะผลิตช้ากว่ากล่อง กระดาษแข็งแบบพับได้ ทำให้ราคาต่อหน่วยสูง ทั้งกระบวนการผลิตและ การขนส่งส่วนดีของกล่องแบบนี้ คือสามารถใช้งานได้นาน และถ้ามีการออกแบบที่ดีจะช่วยเสริมคุณค่า ของสินค้าภายใน ให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ดีอีกด้วย 3. บรรจุภัณฑ์การ์ด (Carded Packaging) เป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งและพลาสติกอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งอาจขึ้นรูปมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ทำโดยแนบหรือเชื่อมติดแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน โดยมีสินค้าแทรกอยู่ตรงกลางบรรจุภัณฑ์ การ์ดนี้มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack) และแบบแนบผิว(Skin…